Nieuwsflits

De regels en wetgeving welke gevolgen hebben voor de huurders zijn aan grote veranderingen onderhevig.
Om al deze veranderingen te kunnen volgen vergt veel tijd van de bestuursleden.
Het is dan ook goed om te weten wat de huurders van ons vinden.
De bestuursleden van de Huurdersvereniging van l'escaut (HVL) willen u dan ook vragen om deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen.
 
u vind de vragenlijst aan de linker zijde in het menu Bronnen.
Het Bestuur HVL.
 
 
 

Main Menu

Bronnen

InformatieWelkom op onze website
Bestuursleden

 

Door de veranderde wetgeving komt er steeds meer verantwoording bij de bestuursleden van de huurdersverenigingen te liggen.

Bent u iemand, die wilt mee beslissen in de besluiten van de corporatie en de gemeente, dan is het volgende mogelijk iets voor u.

 

“De huurdersvereniging van l’escaut is op zoek naar gemotiveerde bestuursleden!!!”

 

U kunt u aanmelden via  e-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

 
Waarom een Huurdersvereniging

 

 

De Huurdersvereniging l'Escaut is de grootste van Zeeland en West Brabant, met meer dat 2100 betalende leden en daar zijn we trots op!.

De wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken.

Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid, enz.

Kortom over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen en waarin de Huurdersvereniging l'Escaut gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over zaken te adviseren en mede invulling te geven aan de beleidmatige en inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan.

De Huurdersvereniging l'Escaut zal namens de huurders met l'escaut woonservice het overleg over deze onderwerpen voeren.

 

 
enquêtecommissie

Woonbond ondersteunt advies enquêtecommissie

De Woonbond kan zich in grote lijnen vinden in het vandaag gepresenteerde rapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Zo moeten er duidelijker grenzen gesteld worden aan de taakstelling van corporaties, moet het toezicht verbeteren en moeten huurders meer te zeggen krijgen.

De Commissie stelt dat huurders een stevigere positie moeten krijgen in het overleg met de corporatie over het te voeren beleid. Dat betekent dat huurdersorganisatie meer rechten en financiële middelen krijgen om een tegenmacht te kunnen zijn voor de verhuurder. ‘Een grotere tegenkracht van huurders had waarschijnlijk veel uitwassen kunnen voorkomen. Zo kunnen corporatiedirecteuren minder makkelijk gewoon hun gang gaan.’ aldus Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. Uit een ledenpeiling van de Woonbond blijkt ook dat bijna negentig procent van de huurders vindt dat meer zeggenschap misstanden bij verhuurders kan voorkomen. Paping: ‘Nu zitten huurders met de brokken van wanbeleid. Het is tijd dat ze een stevige stem krijgen in het vormen van dat beleid. Het gaat immers over de huur die zij betalen en het dak boven hun hoofd.’

De commissie adviseert om huurdersorganisaties gekwalificeerde adviesrechten en instemmingrecht te geven bij grote beleidsbeslissingen. Daarnaast bepleit de commissie meer “directe democratie” door het houden van een huurdersraadpleging. Gemeenten en huurders krijgen ook een grotere rol in het lokale woonbeleid.

Toezicht

De aanbevelingen voor een versterking van het interne toezicht en het in het leven roepen van een onafhankelijke externe toezichthouder steunt de Woonbond van harte. Paping: ‘Het is wel pijnlijk duidelijk geworden dat het toezicht op de corporaties volstrekt onvoldoende was. Een onafhankelijk toezichthouder, die ook sancties op kan leggen en ingrijpen en dus geen papieren tijger is, is dan ook noodzakelijk.’

Commerciële activiteiten

De Woonbond is ook tevreden dat commerciële activiteiten voor corporaties niet langer worden toegestaan. Door commercieel hobbyisme zijn er de afgelopen jaren miljarden euro’s huurdersgeld verloren gegaan. De Woonbond is voorstander van een scherpe afbakening van de taken van corporaties, maar hecht wel aan een brede corporatiesector die ook toegankelijk blijft voor de middeninkomens.

Herziening Woningwet

De Woonbond hoopt dat de politiek de aanbevelingen van de commissie ter harte neemt. In december debatteert de Tweede Kamer over het rapport. Direct daarna bespreken ze het voorstel van minister Blok voor de herziening van de Woningwet. Paping: ‘Dat voorstel schiet nu te kort, zeker waar het gaat om inspraak van huurders. De lessen die we uit de enquête kunnen leren, moeten meegenomen worden in de herziening van de woningwet en het corporatiestelsel.’

Ommekeer in beleid nodig

In het rapport geeft de commissie een scherpe analyse van wat er allemaal mis is gegaan. De Woonbond heeft als sinds de brutering begin jaren negentig gewezen op de risico’s van zelfregulering, vanwege de afwezigheid van voldoende wetgeving en tegenkrachten. De huurdersorganisatie hoopt dat dit rapport een ommekeer gaat veroorzaken. Paping: ‘Eindelijk gaat het beleid eens kantelen en worden huurders volwaardig partner in het overleg met de verhuurder.’

 
woningcorporaties

Gemeenten willen meer grip op woningcorporaties

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de G4 (vier grote steden) en de G32 (32 grootste gemeenten) constateren dat dit voornemen in de herziene Woningwet (‘Novelle’) van minister Blok nauwelijks uit de verf komt. Dit schrijven zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld.

De minister komt terug op het voornemen om gemeenten meer inzicht te geven in de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Eerder waren daarover wel afspraken gemaakt met de VNG. De VNG hecht er aan dat dit inzicht er wel gaat komen. Dit is nodig om het maken van afspraken met corporaties te vergemakkelijken. Nu blijft onduidelijk wat van corporaties verwacht mag worden.

Prestatieafspraken

In de Novelle wordt gesproken over ‘controleerbare en bindende prestatieafspraken’ tussen corporaties en de gemeenten over belangrijke onderwerpen zoals verkoop en liberalisering, maar de VNG constateert dat er geen instemmingsrecht bestaat voor gemeenten bij voorgenomen verkoop. De minister gaat er alleen vanuit dat voornemens over verkoop en liberalisering van woningen onderdeel kunnen vormen van te maken prestatieafspraken. ‘Als op dergelijke zware onderwerpen, die raken aan de kernvoorraad van sociale huurwoningen, de gemeente geen positie heeft, zijn er geen harde en afrekenbare prestatieafspraken te maken’, aldus de VNG in de brief.

Huurders

Bovendien lijkt het er volgens de VNG op dat de positie van de huurders nauwelijks serieus genomen wordt. Dit terwijl de Tweede Kamer eerder had bedongen dat huurdersorganisaties als volwaardige partners zouden participeren in het maken van prestatieafspraken.

Leefbaarheid

De minister zet een forse streep door activiteiten van corporaties op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Dit terwijl gemeenten juist de corporaties als sterke maatschappelijke partner hard nodig hebben. Ook het realiseren van gemengde wijken wordt sterk bemoeilijkt. In het regeerakkoord staat dat de schaal van een corporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en de maatschappelijke kerntaak. De VNG vindt dat de minister de verantwoordelijkheid moet nemen om grote corporaties op te splitsen. Het is ondoenlijk om het hele land op te knippen in regio’s.

Kamerbehandeling

De Tweede Kamer praat dit najaar over de Novelle. Zij zal daarbij de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de woningcorporaties betrekken. Het eindrapport van de enquêtecommissie wordt a.s. donderdag 30 oktober gepresenteerd.